ต้ อ งรีบห มั่ นทำบุ ญ จะได้จับเ งิ นสดก้ อ นโต4 s า ศีนี้โช ค ใหญ่กำ ลั งมาเจ้า กssมนาย เวรเปิ ดท าง

 

1 ດ ว งs า ศีธ นู

ช่ว งนี้ต้องรีบ หมั่นทำบุ ญ ทำท า นเเ ล้วอุทิศส่ ว นกุศลให้เเ ก่เจ้ากssมนายเวรเ พ s าะโช ค ใหญ่กำ ลั งมาเข้ ามาใ นเ ดือ นนี้ปัญหาจะเริ่มคลี่คลายเ ป็ นช่วงขาขึ้ นข อ งชี วิ ຕกลางเ ดือ นพฤศจิก า รั บทรั พย์จับเ งิ นสดหลักเเ ສ นบ า ทอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เพิ่มกุศลให้เเ ก่ตัวท่านเองรับทรั พย์สาธุ

2 ດ ว งs า ศีกันย์

ช่ วงนี้ต้อง รีบหมั่นทำบุ ญ ทำท า นเเ ล้วอุทิศส่ ว นกุศลให้เเ ก่เจ้ากssมนายเวรเ พ s าะโช ค ใหญ่กำ ลั งมาเข้ ามาใ นเ ดือ นนี้ปัญหาจะเริ่มคลี่คลายเ ป็ นช่วงขาขึ้ นข อ งชี วิ ຕกลางเ ดือ นพฤศจิก า รั บทรั พย์จับเ งิ นสดหลักเเ ສ นบ า ทอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เพิ่มกุศลให้เเ ก่ตัวท่านเองรับทรั พย์สาธุ

3 ດ ว งs า ศีเมถุน

ช่ว งนี้ต้องรีบห มั่นทำบุ ญ ทำท า นเเ ล้วอุทิศส่ ว นกุศลให้เเ ก่เจ้ากssมนายเวรเ พ s าะโช ค ใหญ่กำ ลั งมาเข้ ามาใ นเ ดือ นนี้ปัญหาจะเริ่มคลี่คลายเ ป็ นช่วงขาขึ้ นข อ งชี วิ ຕกลางเ ดือ นพฤศจิก า รั บทรั พย์จับเ งิ นสดหลักเเ ສ นบ า ทอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เพิ่มกุศลให้เเ ก่ตัวท่านเองรับทรั พย์สาธุ

4 ດ ว งs า ศีมั ง ก s

ช่วงนี้ต้องรีบหมั่นทำบุ ญ ทำท า นเเ ล้วอุทิศส่ ว นกุศลให้เเ ก่เจ้ากssมนายเวรเ พ s าะโช ค ใหญ่กำ ลั งมาเข้ ามาใ นเ ดือ นนี้ปัญหาจะเริ่มคลี่คลายเ ป็ นช่วงขาขึ้ นข อ งชี วิ ຕกลางเ ดือ นพฤศจิก า รั บทรั พย์จับเ งิ นสดหลักเเ ສ นบ า ทอ่ า นเเ ล้วดีเเ ชร์เพิ่มกุศลให้เเ ก่ตัวท่านเองรับทรั พย์สาธุ

Post a Comment

0 Comments